Regulamin

Regulamin zawodów tanecznych 

STREET RULES DANCE CONTEST


 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych STREET RULES DANCE CONTEST (dalej: SR).

Organizatorem SR jest F.W.MARTEX I Krzysztof Kiełpiński (dalej: Organizator).

Uczestnikami SR są grupy taneczne i solowi tancerze (dalej: Uczestnicy).

SR odbywa się 24-25 lutego 2024 r. w budynku DWORCA PKP BYDGOSZCZ GŁÓWNA 1-SZE piętro Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz 

 

II. ZGŁOSZENIA

 • Warunkiem udziału w SR we wszystkich kategoriach jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 16 lutego 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.
 • Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości: 

70zł za osobę do 12 lutego 2024 r., 

90zł za osobę od 13 lutego 2024 r. do momentu odwodnia przez organizatora

 • O wysokości opłaty decyduje data wpłaty - nie rejestracji. Opłata startowa wynosi 70/90 zł za każdą kategorią – wielokrotność zgłoszeń to wielokrotność opłat startowych.
 • Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetrules.pl
 • Opłatę startową można uiścić wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie www.streetrules.pl za pośrednictwem – Autopay. 
 • Opłata Startowa nie podlega zwrotowi.


 

 • Do wstępu publiczność upoważnia opaska jednodniowa widza w cenie:

24.02.2024 40 zł – zawody i koncert

25.02.2024 30 zł - zawody

Opiekun grupy solistów lub opiekunowie formacji (1 opaska / każde rozpoczęte 15 osób) wchodzą za darmo.

 

III. ELIMINACJE I RUNDY

 • Eliminacje rozpoczynają się 24 lutego 2024 r. o godz. 9.00. Rejestracja start godz. 8.00

KATEGORIE:
HIP-HOP 1vs1 (eliminacje po 3 osoby) 14-16, 17+
-Top 32 - Bitwy
-Top 8 - 7 to SMOKE
ME AGAINST THE MUSIC 14+ eliminacje 
-Top 16 - Bitwy
-Top 8 - 7 to SMOKE
ALL STYLES 2vs2 od 14 lat (limit uczestników) -decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń
HIP-HOP formacje 14-16, 17+, 30+ 

 • Eliminacje 25 lutego 2024 r. o godz. 9.00. Rejestracja start godz. 8.00

KATEGORIE:
HIP-HOP 1vs1 do 10 lat (eliminacje)
-Top 16 - Bitwy

HIP-HOP 1vs1 11-13 lat (eliminacje po 3 osoby)
-Top 32 - Bitwy
-Top 8 - 7 to SMOKE
ALL STYLES 2vs2 do 13 lat (limit uczestników)

1min/ekipe eliminacje

top8 lub top 16 bitwy


ME AGAINST THE MUSIC do 13 lat eliminacje

-Top 16 - Bitwy

HIP-HOP formacje do 10 lat, 11-13 

 • PRZYPISANIE DO KATEGORII SOLOWYCH -odbywa się wg rocznika. Istnieje jednak możliwość startu młodszego zawodnika w starszej kategorii wiekowej. Maksymalna liczba uczestnik spoza swojej kategorii nie może przekraczać 10% solistów w danej kategorii.
 • PRZYPISANIE KATEGORII W FORMACJACH. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas SR.

Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej.

Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.

Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji.

Nagrody w kategorii zostaną wręczone po zakończeniu bloku wg harmonogramu.

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na miejscu, a nagrody pieniężne zostaną przekazane solistom przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu SR.

 

 • Ograniczenia czasowe prezentacji:

Formacje HIP HOP 3,5 MIN

HIP HOP SOLO 45-60 SEK

Me Agaist The Music 45-60 SEK

All Styles 2vs2 1 min w eliminacjach, 2 min w walkach na ekipę


 IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 

Zasady udziału w SR:

 • Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się SR:

 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SR
 • Uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SR nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SR (w tym w przestrzeniach szatniowych, na zapleczach);
 • Organizator nie zapewnia szatni, oddaje do dyspozycji dostępne mu powierzchnie. 
 • Rejestrując się na SR przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SR na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia przed rozpoczęciem SR.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SR;
 • Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
 • Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SR.

 

Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:

 • Wymiary parkietu: 9m x 9m;
 • Każda grupa ma jednakowe oświetlenie;
 • Uczestnicy formacji występują przy nagraniach własnych, przekazanych Organizatorowi (dodanych w linku na koncie uczestnika na stronie streetrules.pl) w terminie do 18 lutego 2024 r.;
 • uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
 • Uczestnicy SR zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SR w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).

 

UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU

Uczestnicy SR z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji SR (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z SR w mediach, m. in. na stronie internetowej streetrules.pl oraz mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • Organizację SR regulują:

niniejszy Regulamin;

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
 • Regulamin SR jest dostępny na stronie internetowej www.streetrules.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • Udział w zawodach tanecznych STREET RULES jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika oraz i jego publikację na stronie internetowej Street Rules oraz na profilach Street Rules w portalach społecznościowych np.:Facebook, Youtube, Instagram.
 • Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Stowarzyszenie Street Rules ado@streetrules.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Street Rules tj. popularyzacji działań stowarzyszenia oraz promocji wydarzeń kulturalnych.

Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Street Rules na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników zawodów tanecznych Street Rules do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Street Rules portali typu Facebook, Instagram, YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . Uczestnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnik zawodów tanecznych Strreet Rules posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.

Uczestnik zawodów tanecznych Street Rules posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem